GDPR (Dataskyddsförordningen)

är självklart något vi har tagit kontroll över i och med att den nya lagen träder ikraft den 25 maj 2018.

De uppgifter vi inhämtar om våra kunder är fullt och fast reglerade enligt dataskyddsförordningen. Som kund hos oss kan du vara säker på att vi inte inhämtar och sparar mer information än vad som krävs för att vi ska kunna utföra de uppdrag vi får av dig som kund. Eftersom vi däremot har samarbeten som sträcker sig över årtionden med en del kunder, kommer vi därför naturligtvis att spara den information du ger oss eller som vi tillsammans skapar inom ramarna för de uppdrag vi utför, tills du i framtiden eventuellt ger oss besked om att Informationen som kan ha sparats ska slutgiltigt raderas. Du är naturligtvis alltid välkommen att skicka oss ett mail eller att slå oss en signal om det är något du undrar över.

Vår generella och uppdaterade GDPR-policy är följande:

  • Är du ny kund hos oss så sparar vi endast den allmängiltiga informationen som krävs för kontakt med Er till att börja med.


  • I våra dokumentationer kan det förekomma viss personinformation. Där sådan information kan finnas angiven utgör uppgifterna alltid helt eller delvis grund för Er egen dokumentation i de uppdrag vi utför. Tar vi bort informationen på uppdrag av Er så överlämnas alltid det fullständiga dokumentationsansvaret åter till Er själva och kan efter borttagandet aldrig återställas utan ett totalt återskapande av uppdraget från start.


  • Har vi utfört ett uppdrag åt Er som kund, sparar vi naturligtvis också all nödvändig betalinformation och i förekommande fall dokumentation (enligt ovan) avseende det uppdrag som har utförts åt Er under den tid som krävs och som vi över tid kan uppskatta eller förutse att ni kan återkomma till oss för att behöva återfå uppgifter om konfigurationer, lösenord etc.

  • I uppdrag som involverar datalagring med förekommande persondata, kommer vi att skicka ut ett ”underbiträdesavtal” till berörda kunder, som alltid skall skrivas under av behörig firmatecknare och därefter återsändas till oss. Avtalen undertecknas alltid i 2 exemplar varav parterna alltid behåller ett exemplar vardera.


  • Informationen som inhämtas används av oss under inga omständigheter i marknadsföringssyfte. Under inga omständigheter lämnar vi heller vidare eller säljer någon information till utomstående eller annan tredjepart.

  • Väljer ni som befintlig kund att meddela oss om att ta bort information som kan finnas sparad hos oss, så ber vi Er isåfall att skriftligen återkomma till oss på info@proffsdata.se och meddela oss detta.

  • Allmängiltig information såsom kontaktuppgifter & betalinformation för uppdrag som utförts och som ni lämnat kommer naturligtvis inte att tas bort, då dessa istället regleras enligt bokföringslagen.